Vanda Consulting - Enkele projectbeschrijvingen

Vanda Consulting
Informatica & Management

Enkele projectbeschrijvingen

Herwerking van RPG naar Java, projectleiding
ABVV, Brussel, 2011-12

De RPG legacy software van het ABVV was dringend aan een herziening toe, zowel inhoudelijk als technisch. In het bijzonder moest de toepassing herschreven worden in Java. Vanda Consulting voerde de voorstudie uit en leidde, in samenwerking met ACA-IT uit Hasselt, de proof of concept. (Voor alle duidelijkheid: Vanda Consulting is politiek kleurloos en absoluut onafhankelijk.)

Beheer van naburige rechten van artiesten
Playright, Brussel, 2009-11

PlayRight (voorheen Uradex) beheert de naburige rechten van artiesten (vergelijkbaar met Sabam, maar dan voor uitvoerders ipv. toondichters en tekstschrijvers). De informatisering was een puinhoop, maar kon door Vanda Consulting, mits een in sneltempo ontwikkelde toepassing, gebruik makend van Magister, op korte termijn op orde gezet worden. Het grootste probleem was dat de bestaande gegevens verspreid waren over vijf verschillende, inconsistente databanken.

Implementatie van SAP/HR, projectleiding
Arcelor-Mittal, Luik-Charleroi, 2008

In 1997-2000 had Vanda Consulting SAP/HR geïmplementeerd bij Sidmar, thans een dochtermaatschappij van Arcelor-Mittal. Deze laatste vroeg om dezelfde implementatie uit te voeren in haar Waalse vestigingen. Nadat het project met goed gevolg op de rails gezet was, werd het helaas door de opduikende economische crisis stopgezet.

Applicatiebeheer bij een gas- en elektriciteitsleverancier
Delta Energy, Middelburg (NL), 2006-08

De opdracht was het beheer van een applicatieportefeuille voor de levering en facturering van gas en elektriciteit aan de industriële klanten van Delta Energy, de vroegere Provinciale Zeeuwse Elektriciteitsmaatschappij (de Electrabel van Zeeland, zeg maar). Dit behelsde het opvolgen van change requests, het definiëren van functionele uitbreidingen en het begeleiden van de gebruikers.

Project NICO, crisis management
Cronos, Kontich, 2005-06

Het project NICO wou voor het Vlaamse Ministerie van Onderwijs de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) informatiseren. Een dochtermaatschappij van de Cronos-groep had zich hieraan gewaagd, maar had zich danig verslikt in de relatief nieuwe technologie van een object-georiënteerde web-toepassing. Door het verbeteren van de interne en externe communicatie kon Vanda Consulting het project weer min of meer in de goede richting krijgen.

RKW, afwerking van een Java-project
Xplore, Kontich, 2004

Xplore had voor de Rijkdienst voor Kinderbijslag aan Werknemers een nieuwe Java-toepassing ontwikkeld, voor het berichtenverkeer met de Kruispuntdatabank van de Sociale Zekerheid en andere instanties. Eeuwige discussies over de kwaliteit van de programmatuur, de gebruiksvriendelijkheid van de schermen, de volledigheid van de documentatie en over wat wel en wat niet een te betalen extra functionaliteit was, stonden de finale oplevering in de weg. Met de hulp van Vanda Consulting werd alles in enkele maanden tijd naar behoren en tot tevredenheid van alle betrokkenen afgewerkt.

Gebruikersondersteuning op een SAP/MM project
Belgonucléaire, Dessel, 2003-2004

Een SAP/MM project (met ook de modules QM en PM) in de afdeling Kwaliteit raakte moeilijk van de grond, vooral door gebrek aan tijd bij een aantal key users. Vanda Consulting heeft die rol van key user dan op zich genomen en samen met de ontwikkelaars het project tot een goed einde gebracht. Tot de taken en verantwoordelijkheden van Vanda Consulting behoorden: het assisteren van de ontwikkelaars bij de vertaling van de functionele vereisten naar technische specificaties, het opstellen en uitvoeren van het testplan, het analyseren van fouten, het plannen en organiseren van de gebruikersopleiding, en het opvolgen van de taken van de andere key users.

Splijtstoffenboekhouding, definitiestudie
Belgonucléaire, Dessel, 2003

Tot de belangrijkste software-toepassingen van Belgonucléaire behoren de splijtstoffenboekhouding en de kritikaliteitsbewaking. Beide toepassingen draaiden nog op een oude HP-1000, die dringend aan vervanging toe was. Vanda Consulting heeft de bestaande situatie geanalyseerd en daarbij ook een verregaande eilandautomatisering geconstateerd. Daarna werd een plan opgesteld om naadloos te migreren naar een nieuw systeem, gebaseerd op een moderne relationele databank en maatsoftware. (De toepassingen waren te specifiek voor een standaardpakket.)

Software voor de Sociale Verkiezingen
HDP, Drongen, 2003

Als sociaal secretariaat staat HDP elke vier jaar in voor de organisatie en opvolging van de Sociale Verkiezingen bij meer dan honderd van zijn leden. Bij gebrek aan ondersteunende software was dit telkens weer een zwaar karwei. Gebruik makend van Magister, een nieuwe en haast revolutionaire applicatiegenerator, kon Vanda Consulting in recordtempo en tegen een kostprijs buiten concurrentie een beheersapplicatie ontwikkelen voor het opvolgen van de workflow en het aanmaken van de tientallen documenten, inclusief de stembiljetten, in twee talen.

Services afdeling, interim en change management
Selligent, Gosselies, 2002

Selligent is een vooraanstaande Belgische producent van customer relationship management (CRM) software. De afdeling Services kampte met diverse organisatorische problemen. Vanda Consulting nam gedurende zes maanden het management van de afdeling waar, en kon ze omvormen tot een winstgevende, goed geoliede machine, door de introductie van aangepaste managementtechnieken. Daarna nam één van de consultants van die afdeling met succes het management over.

Methodologiecursussen
Dexia, Brussel, 2001-2003

Dexia is ontstaan uit de fusie van het Gemeentekrediet, Bacob en Artesia. Voor het uit die fusie resulterende informatica-integratieproject had Dexia samen met IBM een ontwikkelingsmetho­dologie opgezet. Deze was gebaseerd op Merise en de P-methodologie van DMR (een Canadese groep). Vanda Consulting zorgde voor het doceren van de bijbehorende cursussen. Door zijn ruime praktijkervaring kon de docent de cursus illustreren met vele voorbeelden en daardoor de soms saaie materie op een boeiende wijze over­brengen.

Beltrace projectaudit
ACSA-CDV, Brussel, 2001

Beltrace is een gezamenlijk project van de Bel­gische overheid en de vleessector, met als doel om vlees en vleeswaren te kunnen traceren van bij de oorsprong op de boerderij tot in de klein­handel. De hoofdaannemer van het project is het ACSA-CDV, een vzw die informatica-diensten verleent ondere andere aan het ministerie van Landbouw en het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. Het project vlotte niet. Een audit uitgevoerd door Vanda Consulting kon de oorzaak blootleggen: verregaande onbekwaam­heid bij een onderaannemer. Op basis van die bevindingen heeft het ACSA-CDV de projectstructuur herzien, en kent het project thans een normaal verloop.

Telecom Audit voor de Belgische Federale Overheid
Intrasoft, Brussel, 2001

Het doel van de Telecom Audit voor de Bel­gische Federale Overheid was om de bestaande situatie, zowel voor spraak als voor data, te inventarisen, mogelijke besparingen te identi­fi­ceren en een richting voor de toekomst aan te wijzen. Na een paar maanden had de oorspron­ke­lijke projectleider ontslag genomen. Vanda Con­sulting heeft zijn rol overgenomen en heeft het project verder afgewerkt.

Audit van een automatiseringsproject
Sabena, Brussel, 2000-2001

Een SAP/MM project in Sabena verliep niet helemaal volgens plan. De oorzaken hiervan werden geanalyseerd, en de nodige maatregelen voorgesteld. Onder begeleiding van Vanda consulting verliep alles daarna heel wat beter.

Implementatie van SAP/HR
Sidmar, Gent, 1997-2000

Sidmar wou zijn programma's voor lonen en wedden vervangen, inbegrepen de tijdsregistratie. Uit een vergelijkende studie kwam de HR-module van SAP als het meest geschikte pakket naar voren. De implementatie werd gerealiseerd in samenwerking met Softguide (thans CMG) uit Antwerpen. Vanda Consulting deed de voorstudie en nam vervolgens de projectleiding waar.

Automatiseringsstudie voor een staalfabriek
Belgo-Mineira, Monlevade, Brazilië, 1997

Voor een Braziliaanse dochtermaatschappij van Arbed (de zelfde groep waartoe ook Sidmar behoort) werd de mogelijke automatisering van hun staalfabriek bestudeerd. In het bijzonder werd nagegaan in hoeverre de software van Sidmar hiervoor bruikbaar was. Het antwoord was positief, en Sidmar heeft ondertussen met succes een aangepaste versie van zijn programma's in Monlevade geïnstalleerd.

Rechtzetten van een bijna mislukt project
Compex, Ninove, 1996

Compex maakt softwarepakketten voor de industrie. Het had een belangrijke ontwikkeling toevertrouwd aan een Indisch softwarebureau. Na de afgesproken tijd was slechts een kwart van het werk af, en de kwaliteit was bedroevend. De hulp van Vanda Consulting werd ingeroepen. Als een eerste maatregel werd het project gereduceerd tot het realiseren van datgene wat voor de klanten écht van belang was. Tegelijkertijd werd de ontwikkeling in Indië stopgezet. Wel werden de drie knapste programmeurs voor enkele maanden naar hier gehaald. Een goed half jaar later kon Compex de nieuwe versie van het pakket aan zijn klanten voorstellen.

Berekening stempelgeld, projectleiding
ABVV, Brussel, 1994-96

De berekening van het stempelgeld is een ingewikkelde aangelegenheid, door het ABVV sinds jaar en dag toevertrouwd aan IBM. Het contract met IBM verviel eind 1995, en het ABVV wou tegen die tijd de berekening van het stempelgeld in eigen beheer hebben, op een uit te bouwen AS/400-netwerk. De definitiestudie van een overigens gereputeerd softwarebureau voldeed niet, en werd door Vanda Consulting herzien. Onder de leiding van Vanda Consulting werd een samenwerking opgezet tussen het ABVV, IBM en MSP (een softwarebureau uit Edegem). Precies op tijd en binnen het budget werd de vereiste programmatuur opgeleverd.

Ontwikkeling van een documentenbeheersysteem
BnS engineering, Zelzate, 1994

In het kader van een pas behaalde ISO-9000 norm was er nood aan een geautomatiseerd systeem voor het beheer van documenten. Vanda Consulting nam de volledige ontwikkeling op zich, van de voorstudie tot en met de installatie en de opleiding, tegen een op voorhand vastgelegde prijs. Het systeem werd ontwikkeld in Microsoft Access 2.0, en geïnstalleerd op een Novell-netwerk van PCs.

Lastenboek voor documentenbeheer
Transnubel (Belgonucléaire), Dessel, 1994

Enkele jaren geleden had de automatisering van een deel van de administratie tot slechte resultaten geleid. Om een herhaling hiervan te voorkomen werd de hulp ingeroepen van Vanda Consulting voor het opstellen van het lastenboek voor de automatisering van het documentenbeheer (inclusief de aankoop van nieuwe hardware) en voor de begeleiding van de implementatie op een Novell-netwerk van PCs.

Crisismanagement van een ontspoord project
De Maertelaere & Co, Gent, 1993-94

Een acute crisis naar aanleiding van een bijna mislukt project werd bezworen door de kern van het probleem aan te pakken: een mank lopende communicatie tussen de betrokken partijen. Verder werd een krachtiger model AS/400 aangeschaft, waarbij een professionele aanpak van de aankoop (performance-studie, inschakelen van alternatieve verkoopkanalen) leidde tot een besparing van een paar miljoen BEF. Door de informatica-afdeling te herstructureren werd de kloof tussen gebruikers en ontwikkelaars gedicht. Gedurende een aantal maanden nam Vanda Consulting a rato van één dag per week het management van de informatica-afdeling waar.

Audit van de informatica-afdeling
Mister Minit of Australia, Sydney, 1993

De volledige informatica-functie van het bedrijf werd doorgelicht: hardware, systeemsoftware en toepassingen. Als remedie voor een significant gebrek aan coherentie werden drie maatregelen voorgesteld: het koppelen van de PCs aan een centrale server, RS/6000 of AS/400, het aanwerven van een MIS-manager, en het overnemen van de voornaamste toepassingssoftware van Mister Minit België.

Projectcoördinatie EPOS kasregisters
Minit Colors, Parijs, 1992-93

Specificatie en installatie van Omron EPOS kasregisters in de 70 shops van Minit Colors (foto-ontwikkeling binnen het uur), Frankrijk. Koppeling met het verkoopsregistratiesysteem op AS/400, via modems en PCs.

Cursussen voor informatie-analyse en databankontwerp
Wang European Headquarters (thans Getronics), Brussel, 1988-91

Uitbreiden van Method/1, de systeemontwikkelingsmethodologie van Andersen Consulting, met technieken voor informatie-analyse en PACE databankontwerp (PACE was het relationele-databanksysteem van Wang). Ontwikkelen van cursussen over deze technieken, en houden van pilootsessies in Europa (Brussel, Utrecht, Wenen), de Verenigde Staten (Boston, San Francisco) en Canada (Vancouver).

Cursus NIAM informatie-analyse
NOVI, Deventer, Nederland, 1988-91

Ontwikkelen en doceren van een tweedaagse cursus NIAM informatie-analyse. Dezelfde cursus wordt sinds 1993 ook door Kluwer Opleidingen, Mechelen, op zijn programma gezet.

Cursussen DB2 en SQL/DS
IBM, Brussel, 1986-88

Doceren van cursussen DB2 en SQL/DS (QMF, SQL en embedded SQL) in het training center van IBM in Brussel, in het Nederlands en het Frans. De kwaliteitsnorm van IBM, gebaseerd op de evaluatieformulieren van de cursisten, werd telkens opnieuw ruim overschreden.

Cursus Gestructureerd Programmeren
Gemeentekrediet (thans Dexia), Brussel, 1987-88

Ontwikkelen en doceren, in het Nederlands en het Frans, van een vijfdaagse cursus gestructureerd programmeren. De cursus voldeed aan de specifieke vereisten van de Cobol en IDMS programmeeromgeving van het Gemeentekrediet.

Kwaliteitscontrole van een informatie-analyse
Monsanto, Antwerpen, 1986

Monsanto wou met Oracle op Hewlett-Packard een laboratorium-informatiesysteem opzetten. De informatie-analyse was vrij complex. Wekelijkse kwaliteitscontroles door de consultant hielden het project op het goede spoor.

Materiaalstromen in eindwals, magazijn en verzending
Forges de Clabecq, 1986

Voorstudie van een automatiseringsproject. De materiaalstromen werden in kaart gebracht. Als basis voor het project werd drie principes gedefinieerd: identificeren, merken en volgen.

Barcode-project in magazijn
Volvo Trucks, Gent, 1986

Analyse, programmatie in dBase (Clipper) en installatie op IBM PC van een barcode systeem voor de automatische verwerking van de paklijsten in het magazijn van klein materiaal.

Project continugieterij
Sidmar, Gent, 1984-85

Hoofdanalyst op een automatiseringsproject voor planningsopvolging in de nieuwe continugieterij van Sidmar. Computeromgeving: Digital VAX/750 onder VMS, DBMS/11 en Fortran.

Communicatie tussen PDP, VAX en IBM computers
Sidmar, Gent, 1983-84

Digital PDP en VAX computers waren verbonden via Decnet. Een black box verzorgde de verbinding met de IMS message queue op de IBM mainframes. Specifieke software moest ontwikkeld worden om de uitwisseling van berichten tussen programma's mogelijk te maken. De ontwikkelde software bevatte zo'n 3000 lijnen Fortran (en 2000 lijnen commentaar), en heeft jaren gedraaid, zonder één enkele fout. (De software werd in 1985 vertaald naar Pascal en ook in gebruik genomen bij Janssen Pharmaceutica, Beerse.)

Management van analyse en programmering
Nederlandse Stikstof Maatschappij (thans Norsk Hydro), Sluiskil, Nederland, 1980-83

Door het gepast gebruiken van Method/1 in een Wang/VS en Cobol omgeving, door toepassing van gestructureerd programmeren volgens Jackson en Warnier, en door het houden van walkthroughs werd een produktiviteit gehaald van 200 lijnen Cobol per dag en per programmeur. Dit was meer dan het dubbele van wat in de industrie gebruikelijk was. Bovendien was ook de kwaliteit van de programma's meer dan dubbel zo goed.

Home
De man achter de zaak
Vanda Engineering voor Microsoft Access